Jeżeli chcesz wiedzieć o aktualizacjach tej witryny,  podaj swój adres email i kliknij wyślij.

 

stat4u

 

  Jan Piątkowski

Urodził się w 1952 roku w Nowych Mostkach koło Żelazowej Woli. Rzeźbi od najmłodszych lat. Przeważającą część jego twórczości stanowią rzeźby, których zarówno tematyka jak i środki wyrazu, są zaczerpnięte ze sztuki ludowej. Istotnym nurtem jego twórczości są również prace o tematyce sakralnej.

Od 1974 roku związany był z grupą plastyków działającą przy Mazowieckim Ośrodku KKMP, a w latach 80-tych z Ośrodkiem Kultury Wsi ZMW " Scena Ludowa". Do roku 1984 twórczością rzeźbiarską zajmował się amatorsko. Obecnie od 18 lat rzeźba jest jego głównym zajęciem i źródłem utrzymania.

Jego rzeźby znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w kilku obiektach sakralnych w Polsce i we Francji oraz w zbiorach prywatnych. Brał udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych.  

  Jan Piątkowski - (English)

Was born in 1952 in Nowe Mostki near Żelazowa Wola. He has been cutting in wood since his childhood. The most part of his creation is work sculpture. Both themes and the means of expressing are taken from folk art. The most significant trend in his creation is work concerning sacral themes.

Since 1974 he has been connected with a group of artists associated at Mazowiecki KKMP (young artists club); in 80 - ies at the Coumtry Centre of Culture ZMW called "Scena Ludowa". By 1984 he has been occupied with sculpture by amateur. Sculpture has been his main activity and a source of living for thittheen years now.

His sculptures are collected in the Museum of Sochaczew Land and the Battle Fields by Bzura River; in a few sacral buildings both in Poland and France; and in private collections. He also took a part in many competitions and collective exhibitions

  Jan Piątkowski - (Deutsch)

 Jan Piątkowski ist 1952 in Nowe Mostki bei Żelazowa Wola geboren. Mit der Bildhauerei beschäftigt er sich seiner Kindheit. Ein überwiegender Teil seiner Arbeiten sind Bildhauereien, deren Themen und Ausdrucksmittel der Volkskunst entnommen wurden. Eine wesentliche Strömung in seiner Kunst bilden Arbeiten von Sakralthematik.

Seit 1974 war er mit einer Künstlergruppe verbunden, die beim Mazowischen Kulturzentrum (Mazowiecki Ośrodek KKMP) tätig war und in den 80-ern Jahren schloß er sich einer Gruppe beim Landkulturzentrum "Volksszene" (Ośrodek Kultury Wsi "Scena Ludowa") ein. Bis 1984 betrieb er sein bildhauerisches Schaffen nur als Nichtfachmann. Seit 13 Jahren ist die Bildhauerei für ihn die Hauptbeschäftigung und einkommensquelle.

Seine Arbeiten befinden sich in Sammlungen des Museums in Sochaczew, des Museums des Schlachtfeldes an der Bzura, in einigen Sakralgebäuden in Polen und in Frankreich und in Privatsammlungen. Jan Piątkowski hat an sehr vielen Wettbewerben und Sammelausstellungen teilgenommen. Die jetzige Ausstellung ist seine erste individuelle Ausstellung.

  Kontakt z Janem Piątkowskim


start | index | galeria | goście | księga gości | linki | email

Jan Piątkowski e-mail: poczta@jan-piatkowski.pl | tel: +48 603 927 701
coded by Sepix 2000/2003